آخرین احکام صادره

ابقای دکتر محمدرضا اجتهادی به عنوان رئیس پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر شهرام خزایی را از تاریخ  1399/12/08 لغایت 1401/04/31 به عنوان «معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محمدرضا اجتهادی را از تاریخ  1400/06/05 برای مدت دو سال به عنوان «رئیس پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف» ابقاء کرد.

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر بابک حسین خلج را از تاریخ  1400/08/14 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی برق» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر حمید ضرابی‌زاده را از تاریخ  1400/10/11 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر امور آموزشی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر سعید اکبری را از تاریخ   1400/10/07 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده علوم ریاضی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر یوسف شفاهی را از تاریخ  1400/09/15 برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر امیر جعفری را از تاریخ 1400/10/07 برای مدت دو سال به عنوان «معاون دانشجویی دانشکده علوم ریاضی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.