اطلاعیه‌های مربوط به مصاحبه دکتری نیمه‌متمرکز 1403-1402

لینک دسترسی به اطلاعیه شماره 1- اعلام زمان مصاحبه آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال1403 - 1402

لینک دسترسی به اطلاعیه شماره ٢- راهنمای ثبت نام مصاحبه دکتری نیمه‌متمرکز 1403-1402(مرحله ارزیابی تخصصی)

لینک دسترسی به اطلاعیه شماره ٣- زمینه‌های تخصصی کد رشته محل‌های مصاحبه دکتری نیمه‌متمرکز 1403-1402