تمدید زمان ثبت نام کمک هزینه تحصیلی

مهلت ثبت نام کمک هزینه تحصیلی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تا ۲۱ دی ماه تمدید شد، آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت نام‌ نشده اند با مراجعه به آدرس زیر نسبت به ثبت نام اقدام ‌نمایند.

stu.sharif.ir