دورهمی خانوادگی استادان دانشگاه شریف در اردوگاه شهید باهنر