ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک به روایت تصویر

مراحل ساخت ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

09 Jul 2021
3849