در تازه‌ترین رتبه بندی موضوعی تایمز؛

کسب جایگاه نخست کشور توسط دانشگاه صنعتی شریف

در آخرین رتبه بندی موضوعی تایمز 2024 دانشگاه صنعتی شریف جایگاه نخست کشور را در حوزه مهندسی و فناوری و علوم کامپیوتر کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، پایگاه رتبه بندی تایمز به صورت سالانه دانشگاه‌های جهان را در ۱۱ حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، علوم زیستی، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، بهداشت و بالینی، اقتصاد و تجارت، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و حقوق، مورد ارزیابی قرار داده و جدول رتبه بندی را در هر حوزه ارائه می‌کند.

رتبه‌بندی موضوعی تایمز نیز براساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می‌شود، با این حال هر کدام از این شاخص‌ها و وزن‌دهی به آن‌ها متناسب با حوزه مورد سنجش مورد بازنگری قرار می‌گیرد. جدول زیر 13 سنجه پایگاه رتبه بندی تایمز را نشان می دهد.

براساس این اعلام دانشگاه صنعتی شریف با قرار گرفتن در رتبه 150-126 حوزه مهندسی و فناوری و رتبه 250-201 علوم کامپیوتر موفق به کسب رتبه نخست کشور در این دو حوزه شد همچنین در زیرگروه علوم فیزیکی به رتبه جهانی 500-401 و اقتصاد و تجارت به رتبه 400-301  دست یافت. عملکرد دانشگاه در سه حوزه مهندسی و فناوری، علوم کامپیوتر و علوم فیزیکی نسبت به سال پیش بهبود و در حوزه اقتصاد و تجارت رتبه تغییری را نشان نمی‌دهد. جدول رتبه بندی موضوعی دانشگاه مربوط به 5 سال گذشته نشان داده شده است.